สิงห์บุรี

สิงห์บุรี เมืองอันยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ของชนชาติไทย ด้วยวีรกรรมการสู้รบของชาวบ้านบางระจัน ตัวเมืองตั้งอยู่ด้านทิศตะวันตกของแม่น้าเจ้าพระยา มีเนื้อที่ 841 ตารางกิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้าเจ้าพระยา แม่น้าน้อย และแม่น้าลพบุรีไหลผ่าน สมเด็จฯ กรมพระยาดารงราชานุภาพ ทรงเล่าถึงเมืองสิงห์ไว้ว่า “….เมืองสิงห์บุรีเป็นเมืองใหญ่และเก่าแก่ มีป้อมปราการ วัง วัดมหาธาตุ และของสาคัญ คือ พระนอนจักรสีห์ใหญ่ และยาวกว่าพระนอนองค์อื่น ๆ ในเมืองไทย ทาเป็นแบบพระนอนอินเดียเหมือนเช่นที่ ถ้าเมืองยะลา เมืองสิงห์มีชื่อเรียกต่างๆ ดังนี้ คือ เมืองสิงหราชาธิราช เมืองสิงหราชา เป็นเมืองตั้งอยู่ริมแม่น้า จักรสีห์อันเป็นลาน้าใหญ่ ห่างจากแม่น้า เจ้าพระยา 200 เส้น เพราะแม่น้าจักรสีห์ตื้นเขิน เมืองสิงห์จึงกลายเป็น เมืองอยู่ลี้ลับ….”

เมืองสิงห์บุรี ตั้งขึ้นเป็น จังหวัดสิงห์บุรี เมื่อปี พ.ศ. 2438 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ปัจจุบัน แบ่งการปกครองออกเป็น 6 อาเภอ คือ อาเภอเมืองสิงห์บุรี อาเภอเมืองอินทร์บุรี อาเภอบางระจัน อาเภอค่ายบางระจัน อาเภอพรหมบุรี และอาเภอท่าช้าง

เสน่ห์ของเมืองสิงห์บุรี คือ การตั้งชื่อถนนในเมืองเป็นชื่อของวีรชนบ้านบางระจัน เช่น ถนนนายแท่น ถนนนายดอก ถนนนายอิน ถนนนายเมือง ถนนขุนสรรค์ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังเป็นเมืองที่มีวัดวาอารามมากมายทั้งที่เป็นวัดเก่าแก่ และวัดใหม่ยุคสมัยต่างกัน

คาขวัญประจำจังหวัด : ถิ่นวีรชนคนกล้า คู่หล้าพระนอน นามกระฉ่อนปลาช่อนแม่ลา เทศกาลกินปลาประจาปี