archiveแม่กลอง

สถานีข่าวเที่ยวภาคกลางสมุทรสงคราม

ขอเชิญเที่ยวงาน เทศกาลกินปลาทูและของดีเมืองแม่กลอง ครั้งที่ 20

ขอเชิญเที่ยวงาน เทศกาลกินปลาทูและของดีเมืองแม่กลอง ครั้งที่ 20 ตอน "ปลาทูนอกเข่ง ถึงจะเก่งแต่ก็ไม่ลืมความเป็นไทย" ในระหว่างวันที่ 8-17 ธันวาคม...
สถานีข่าวเที่ยวภาคกลางสมุทรสงคราม

ชวนเที่ยวงาน “ประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลองฯ” ณ วัดภุมรินทร์กุฎีทอง จ.สมุทรสงคราม

ประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลอง ตามครรลองวิถีพอเพียง ปลอดภัยไร้ซึ่งแอลกอฮอล์ ประจำปี 2560 นางอินทิรา วุฒิสมบูรณ์ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)...