archiveลพบุรีเมืองน่าเที่ยว

Video : สถานีข่าวภาคกลางลพบุรี

ทำบุญเมืองลพบุรี ครั้งที่ ๑๘ ประจำปี ๒๕๖๐

ทำบุญเมืองลพบุรี ครั้งที่ ๑๘ ประจำปี ๒๕๖๐ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลพบุรี ขอเชิญร่วมงานทำบุญเมืองลพบุรี ครั้งที่...
Uncategorizedลพบุรีสถานีข่าวเที่ยวภาคกลาง

ทานตะวันบานที่บ้านหัวดง ตำบลคลองเกตุ ประจำปี 2560

ทานตะวันบานที่บ้านหัวดง ตำบลคลองเกตุ ประจำปี 2560 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลพบุรี ขอเชิญเที่ยวชม พร้อมเก็บภาพบรรยากาศความสวยงามของทานตะวัน ที่กำลังบานสะพรั่งเหลืองอร่ามเต็มท้องทุ่ง...
ลพบุรีสถานีข่าวเที่ยวภาคกลาง

งานประเพณีลอยกระทงย้อนยุคจอมพล ป.พิบูลสงคราม ประจำปี 2560

งานประเพณีลอยกระทงย้อนยุคจอมพล ป.พิบูลสงคราม ประจำปี 2560 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลพบุรี ขอเชิญร่วมสืบสานงานประเพณีลอยกระทงย้อนยุค จอมพล ป....
ลพบุรีสถานีข่าวเที่ยวภาคกลาง

“พรรณไม้ในพระราชา” งานแสดงไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 28 ประจำปี 2560

"พรรณไม้ในพระราชา" งานแสดงไม้ดอก ไม้ประดับ จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 28 ประจำปี 2560    ...
ลพบุรีสถานีข่าวเที่ยวภาคกลาง

ประเพณีลอยผ้าป่าทางเรือ มอญบางขันหมาก ประจำปี 2560

"ประเพณีลอยผ้าป่าทางเรือ มอญบางขันหมาก ประจำปี 2560" การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลพบุรี ขอเชิญร่วมงาน “ประเพณีลอยผ้าป่าทางเรือ มอญบางขันหมาก ประจำปี...
ลพบุรีสถานีข่าวเที่ยวภาคกลาง

ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ จังหวัดลพบุรี ประจำปี 2560

 “ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2560” การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลพบุรี ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า ร่วมงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2560...