ห่วงใยเมืองไทย ก้าวไปด้วยกัน

ภาพยนตร์โฆษณาชุด “ห่วงใย” ผลิตขึ้นภายใต้แนวคิด “ห่วงใยเมืองไทย ก้าวไปด้วยกัน”

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งต่อความคิดถึง ความห่วงใย และความปรารถนาดีไปสู่คนไทยในพื้นที่ต่างๆ รวมถึงผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ Covid 19