สนุก สุข เกษตร นาเฮียใช้ ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวไทย จ.สุพรรณบุรี