Thailand Tourism Congress: Inclusive Tourism Edition “Tourism for ALL”

วันนี้ (1 ธันวาคม 2565) นายกิตติพงษ์ ประพัฒน์ทอง (ผภก.) พร้อมด้วยนางสาวสุรีพร พงษ์พานิช (ผกภก.) และนายณัฐปคัลภ์ อัครวิชญ์ (ผสอย.) เดินทางเข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการ ภายใต้หัวข้อ Thailand Tourism Congress: Inclusive Tourism Edition
“Tourism for ALL”  ณ โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา

จัดโดยสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตร่วมกับสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนความเห็นและองค์ความรู้เรื่องการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism for All) ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่ควรได้รับการพัฒนาให้มีขึ้นในเมืองท่องเที่ยวต่างๆ

ซึ่งการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล มิใช่เป็นเพียงการจัดการท่องเที่ยวเพื่อคนพิการ หรือผู้ที่มีข้อจำกัดทางร่างกาย แต่เป็นโครงการที่ริเริ่มขึ้นจากการยอมรับในสิทธิขั้นพื้นฐาน นั่นคือความเท่าเทียม และความเชื่อมั่นว่าโอกาสในการออกเดินทางท่องเที่ยวเป็นความเท่าเทียมอย่างหนึ่งของทุกคน โดย ผภก. ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “ท่องเที่ยวไทยชนะใจได้ด้วยรายละเอียด” ในช่วงบ่ายของการสัมมนาดังกล่าว

 

ผู้ลงข่าว Yumi_Gun

คำยอดนิยม