พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดเขาพระ  อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้ๆ กับวัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม (เดิมชื่อ วัดเขาพระ) มากราบไหว้ขอพรกันแล้วก็ไม่ควรพลาดที่จะมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดเขาพระ  เป็นแหล่งรวบรวมวัตถุโบราณ อาทิ พระพุทธรูป พระเครื่อง ลูกปัด ถ้วยชาม และของใช้ต่างๆ ในชีวิตประจำวันของผู้คนในชุมชนที่เก็บสะสมไว้มาจัดแสดงโชว์ให้เยี่ยมชม เพื่อบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของวิถีชีวิตชาติพันธุ์ชุมชนไทพวน หรือชุมชนบ้านเขาพระที่มาตั้งถิ่นฐานในอดีตจนถึงปัจจุบัน และในการเข้าเยี่ยมชม จะมีมัคคุเทศก์ชาวบ้าน บอกเล่าเรื่องต่างๆ อาทิ วิถีชีวิตการกินการอยู่ วัฒนธรรมประเพณี ความเชื่อความศรัทธาต่างๆ …..

การเข้าเยี่ยมชมกรุณาติดต่อก่อนล่วงหน้า…พี่สมบุญ โทร : 0847272505

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดเขาพระ

https://goo.gl/maps/vKvHfUs7NeqKaEvV9