ประกาศเลื่อนวันเปิดอุทยาน ร.๒ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-๑๙

📣เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) ระลอกใหม่ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคและลดโอกาสเสี่ยงจากการติดเชื้อ
📣อุทยาน ร.๒ ขอแจ้งขยายวันปิดการให้บริการชั่วคราว ระหว่างวันที่ ๒๖ พฤษภาคม – ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ หรือจนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติ