ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีตักบาตรเทโววัดเขาดีสลัก

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุพรรณบุรี ขอเชิญร่วมสืบสาน “ประเพณีตักบาตรเทโววัดเขาดีสลัก ประจำปี 2563” ในวันแรม 2 ค่ำ เดือน 11 ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2563 เริ่มตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ณ วัดเขาดีสลัก ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ซึ่งอำเภออู่ทองเล็งเห็นว่าคนไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ จึงสำคัญอย่างยิ่งที่จังหวัดสุพรรณบุรีนั้นได้จัดประเพณีตักบาตรเทโวประจำปีขึ้นเพื่อให้ประชาชนมาร่วมกันทำบุญตักบาตรซึ่งเป็นหน้าที่ชาวพุทธและได้ร่วมสืบสานประเพณีที่สำคัญอย่างนี้ต่อไป และขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน  ทุกท่านร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 100 รูป

ซึ่งพระภิกษุสงฆ์จะเดินลงมาจากมณฑปรอยพระพุทธบาท ตามบันไดนาค โดยมีการจำลองพุทธประวัติ ขบวนเสลี่ยงพระพุทธ ขบวน พระอินทร์ พระพรหม เทวดา นางฟ้า นำหน้าพระสงฆ์ และร่วมขบวนแห่ผ้าห่มเจดีย์พระบรมสารีริกธาตุสมัยทวารวดีจากบันไดนาคขึ้นไปห่มเจดีย์บนยอดสูงสุดของเขาดีสลัก  รวมจำนวนบันได 805 ขั้น

เพื่อความเป็นศิริมงคล ชมการแสดงจากนักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่ และการแสดงพื้นบ้านของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ในพื้นที่อำเภออู่ทอง ชมนิทรรศการและการจำหน่ายสินค้า OTOP ของดีจาก 13 ตำบลของอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่…..อบต.ดอนคา โทร…035-495584 และที่ทำการปกครองอำเภอสำนักงานอำเภออู่ทอง โทรศัพท์ 035-551001 ต่อ 102