ททท. สำนักงานสมุทรสงคราม ชวนร่วมกิจกรรมนั่งเรือแถกปลูกป่าชายเลนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ณ คลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม

กิจกรรมนั่งเรือแถกปลูกป่าชายเลนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ณ คลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม

 

นายจิรศักดิ์ อ่วมอุไร ผู้อำนวยการสำนักงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสมุทรสงคราม เปิดเผยว่า “สมุทรสงคราม” เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพหลากหลาย ทั้งด้านการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว และกิจกรรมการท่องเที่ยวที่โดดเด่น เช่น การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงเกษตร เป็นต้น ซึ่งจังหวัดสมุทรสงครามให้ความสำคัญด้านการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ สร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ๆ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และนำพามาซึ่งการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของจังหวัดสมุทรสงคราม

จากศักยภาพในการเป็นจังหวัดที่มีกิจกรรมการท่องเที่ยว และสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลาย จังหวัดสมุทรสงครามได้เล็งเห็นถึงศักยภาพด้านการท่องเที่ยวในแต่ละท้องที่ จึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้ด้านการท่องเที่ยวในชุมชน จัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้กับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม ดำเนินโครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม จัดกิจกรรมนั่งเรือแถกปลูกป่าชายเลนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงสุขภาพ ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว และเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวให้จังหวัดสมุทรสงคราม

ในปีนี้ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม ได้กำหนดจัดกิจกรรมนั่งเรือแถกปลูกป่าชายเลนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้

  • ครั้งที่ 1 วันที่ 19 กรกฎาคม 2563 ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน ตำบลคลองโคน อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งเป็นสถานที่ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ที่ทรงเห็นความสำคัญของการปลูกป่าชายเลน จึงได้เสด็จมาปลูกป่าชายเลนด้วยพระองค์เอง ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคนแห่งนี้ ในปี พ.ศ. 2540, 2541, 2542, 2545 และปี 2547 นับเป็นความปลาบปลื้มของชาวจังหวัดสมุทรสงครามในพระมหากรุณาธิคุณของพะองค์ท่านเป็นอย่างมาก
  • ครั้งที่ 2 วันที่ 2 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งเป็นโครงการฟื้นฟูสภาพป่าชายเลนบริเวณชายฝั่งทะเลในชุมชนบางแก้วที่เสื่อมโทรม ให้กลับมามีชีวิตและเขียวขจีขึ้นอีกครั้ง โดยความร่วมมือกันของประชาชนในชุมชน

กิจกรรมนั่งเรือแถกปลูกป่าชายเลนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นแตกต่างจากกิจกรรมการท่องเที่ยวประเภทอื่นๆ และมีเฉพาะพื้นที่ป่าชายเท่านั้น ซึ่งข้อมูลล่าสุดในปี 2563 จังหวัดสมุทรสงครามมีพื้นที่ป่าชายเลน ประมาณ 18,915.09 ไร่ เหมาะกับการจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเพื่ออนุรักษ์และขยายพื้นที่ป่าชายเลนในอนาคต เพื่อช่วยรักษาความสมดุลของระบบนิเวศชายฝั่ง เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน เป็นที่หลบภัยและที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำนานาชนิด อีกทั้งยังสามารถส่งเสริมให้เป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้อีกทางเลือกหนึ่ง ส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยวให้แพร่หลาย ดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศให้เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงครามแห่งนี้

 

ทั้งนี้ ททท.สำนักงานสมุทรสงคราม เล็งเห็นว่า โครงการดังกล่าวเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กระตุ้นให้เกิดการเดินทางของนักท่องเที่ยวกระจายตัวเข้าสู่เมืองรอง สร้างรายได้สู่ชุมชนโดยแท้จริง รวมทั้งเพื่อสร้างการรับรู้ นอกจากนี้ยังเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจในจังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดใกล้เคียงให้เป็นที่รับทราบทั่วกันในวงกว้างด้วย จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมนั่งเรือแถกปลูกป่าชายเลนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2563 ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน ตำบลคลองโคน อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม และในวันที่ 2 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม โดยสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้หลังวันแถลงข่าวกิจกรรมฯ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม โทร. 0 3471 7213

#นั่งเรือแถกปลูกป่าชายเลนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ #เมืองรองต้องลอง

#แม่กลอง #สมุทรสงคราม #เมืองสายน้ำสามเวลา #เที่ยวภาคกลาง #นั่งเรือแถก