ทัวร์เที่ยวภาคกลาง : แต่งชุดไทย ไปทำบุญข้ามถิ่น เดินทาง 17-19 มีนาคม 2563 ราคา 5,900 บาท เหลือ 4,900 บาท

แต่งชุดไทย ไปทำบุญข้ามถิ่น ได้บุญได้ศีล X 2  ชมการแสดงประวัติศาสตร์เมืองอยุธยา

เดินทางผ่านประตูกาลเวลา ณ วัดพระงาม Unseen เมืองอยุธยา ชิมกาแฟชายทุ่ง

ปกติราคา 5,900 บาท /พิเศษ! เหลือเพียง 4,900 บาทต่อท่าน และมีชุดไทยแต่งเที่ยวเข้างานฟรี!

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:  เที่ยวอย่างมั่นใจ เที่ยวไปกับ วี. เอ. ทราเวล โทร. 061-921-9251

กำหนดการเดินทาง 17-19  มีนาคม 2563 

เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ

กำหนดวันเดินทาง

วันอังคารที่ 17 มี.ค.  63

สวนลุมไนท์บาร์ซ่า – ร้านกาแฟชายทุ่ง – วัดบ้านพราน – อินทร์โตฟาร์ม – พิพิธภัณฑ์ตำนานอ่างทอง – วัดหน้าพระธาตุ – สิงห์บุรี

06.00 น.  คณะพร้อมกัน ณ สวนลุมไนท์บาร์ซ่า  พบเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกเก็บสัมภาระ

07.00 น. ออกเดินทางสู่ “ร้านกาแฟชายทุ่ง” จังหวัดปทุมธานี กาแฟแห่งพระเมตตาของ สมเด็จพระเทพ รัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเป็นอาคารชั้นเดียวสีขาว  ตั้งอยู่ภายในพื้นที่โครงการศูนย์การเรียนรู้เกษตรชุมชนเมือง บนเนื้อที่ 19 ไร่ ในคลอง 4  ต่างเพลิดเพลินกับการได้สัมผัสร้านกาแฟของพระองค์ท่านอย่างใกล้ชิด ท่ามกลางความร่มรื่นด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ มีสระบัวเล็กๆ อยู่ด้านหลังร้าน และแปลงพืชผลการเกษตร  บริการอาหารเช้า พร้อม ชา กาแฟ   ณ ที่ร้านกาแฟชายทุ่ง

08.30 น.ออกเดินทางสู่ “วัดบ้านพราน” จังหวัดอ่างทอง   เป็นวัดเก่าแก่ของจังหวัดอ่างทองที่มีอายุมากกว่า 900 ปี โดยนายพาน-นางเงิน สองสามีภรรยา และนายกระปุกทอง ผู้เป็นบุตร ได้สร้างขึ้นมาในระหว่างปี 1862 -1870  หรือช่วงปลายกรุงสุโขทัย  จากนั้นได้ถูกทิ้งร้างเป็นเวลา 100 กว่าปี   ปัจจุบัน ชาวบ้านได้ร่วมกันบูรณะโดยตกแต่งวิหารด้วยเบญจรงค์อย่างสวยงามทั้งหลัง  นำท่านไปไหว้สักการะ “หลวงพ่อไกร”  พระพุทธรูปศักดิสิทธิ์ เป็นพระพุทธรุปหินทรายแกะสลักปางสมาธิที่งดงามมากองค์หนึ่ง ประดิษฐานอยู่ในวิหารทรงเก๋งจีน

นำท่านเดินทางสู่ “อินทร์โตฟาร์ม”  ฟาร์มเมล่อนที่มีโรงเรือนขนาดใหญ่ กว่า 40 หลัง และปลูเมล่อนกว่า  10  สายพันธุ์  นำท่านเดินชมฟาร์ม พร้อมถ่ายรูปสวยๆ กับเมล่อนลูกโต

เที่ยง  รับประทานอาหาร ณ อินทร์โตฟาร์ม

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ “พิพิธภัณฑ์ตำนานเมืองอ่างทอง”  ตั้งอยู่ ณ อาคารสำนักงานองค์การบิรหารส่วนจังหวัด (หลังเดิม)  เป็นสถานที่จัดแสดงเรื่องราวของเมืองอ่างทองในด้านต่างๆ โดยผ่านระบบมัลติมีเดียที่ทันสมัย โดยจัดแสดงเป็น 9  ห้อง พร้อมให้อิสระในการช้อปปิ้งสินค้าชุมชนอ่างทอง

นำท่านเดินทางสุ่ “วัดหน้าพระธาตุ” จังหวัดสิงห์บุรี เดิมชาวบ้านเรียกว่า “วัดหัวเมือง”  ต่อมารัชกาลที่ 4 ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น “วัดหน้าพระธาตุ” โดยสันนิษฐานว่า สถานที่บริเวณนี้นาจะเป็นที่ตั้งของเมืองสิงห์บุรีเก่า นำท่านชม องค์พระปรางค์สุงประมาณ 8 วา และทำเป็นรูปครุฑ อสูรถือเป็นกระบองประดับอยู่เหนือชั้นเชิงบาตร ภายหลังมีการเสริมแต่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบศิลปะอยุธยาตอนต้น และ นำท่านเที่ยวชุมชนและชมสินค้าที่เกิดจากความริเริ่มของคนในชุมชน

ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร

หลังรับประทานอาหารนำท่านเดินทางสู่ที่พัก เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย  ไชยแสง รีสอร์ท จังหวัดสิงห์บุรี

————————

วันพุธที่  18  มี.ค.  63

วัดท่าตอ – วัดกุฏีทอง – ปราสาทนครหลวง – งานยอยศ ยิ่งฟ้า – อยุธยา

07.00 น. รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม

08.30 น. นำท่านเดินทางไป “วัดท่าตอ” อำเภอมหาราช จังหวัดอยุธยา  เพื่อไปสักการะ “หลวงพ่อสังวาลย์มงคล”  เป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องปางมารวิชัย ศิลปะยุครัตนโกสินทร์ตอนต้น หน้าตักกว้าง 1.65 เมตร  เดิมชาวบ้านเรียกว่า “หลวงพ่อศาลาดิน” กับ “หลวงพ่อลอย”

นำท่านไป “วัดกุฎีทอง”  เป็นวัดเก่าแก่ สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2400 ในยุคอยุธยาตอนปลาย  ตั้งอยุ่ริมแม่น้ำลพบุรี  เป็นวัดที่สมเด็จพุฒนาจารย์ (โต พรหมรังษี)  เพื่อเข้ามาใช้เป็นสถานที่เรียนศึกษากับพระอาจารย์คง  เจ้าอาวาส เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของประชาชน  จึงได้สร้าง “หลวงพ่อพุทธมหามุณีศรีมหาราช”  หรือ  “หลวงพ่อโต”  เป็นพระพุทธรูปนั่งตามแบบสมัยอยุธยาปางสะดุ้งมาร พระพักตร์ยิ้มสร้างด้วยการก่ออิฐถือปูนมีขนาดใหญ่ หน้าตักกว้าง 10 เมตร สูง 18 เมตร   ภายในโบสถ์ยังจะพบภาพจิตรกรรมฝาผนัง เล่าเรื่องในหลวง รัชการที่ 9  เสด็จฯสวมพระเกตุมาลา หลวงพ่อโต  ณ วัดกุฎีทอง ด้วย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ร้านอาหาร

บ่าย เดินทางสู่ “ ปราสาทนครหลวง”  หรือ “ พระนครหลวง”  เริ่มสร้างในสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง  โดยโปรดให้ช่างไปถ่ายแบบมาจาก ปราสาทเมืองพระนครหลวง ประเทศกัมพูชา เพื่อเป็นที่พักร้อน ก่อนที่จะเสด็จไปมนัสการรอยพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี  ได้รับกรนขึ้นทะเบียนโบราณสถานและประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันที่ 8 มีนาคา 2478

นำท่านเดินทางสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำท่านเข้าสู่ที่พัก เพื่อให้ท่านเปลี่ยนการแต่งชุดไทย

เย็น     นำท่านเดินทางสู่ “งานยอยศ ยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก”  ณ อุทยานประวัติศาสตร์นครศรีอยุธยา

21.00 น. นำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก  เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย โรงแรมอโยธยา ริเวอร์ไซส์ อยุธยา

————————

วันพฤหัสบดีที่  19 มี.ค.  63    

วัดพระงาม – วัดตูม – วัดปัญญาทราราม – สวนลุมไนท์บาร์ซ่า

07.00 น. รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม

08.30 น. นำท่านเดินทางสู่ “วัดพระงาม”  ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองสระบัว เป็นวัดร้างที่มีจุดเด่น คือซุ้มประตูโบราณที่ถูกโอบล้อมด้วยต้นโพธิ์  จนได้รับขนานนามว่า “ ประตูแห่งกาลเวลา”  เนื่องจากในยามเย็นจะมีแสงสีทองของพระอาทิตย์สาดส่งลงมายังซุ้มประตูเมื่อผ่านทำเหมือนว่าเรากำลังก้าวเดินผ่านช่วงเวลาในปัจจุบันไปยังอดีต คล้ายกัลเดินผ่านกระจกในละครเรื่อง ทวิภพ ไปสู่อีกภพหนึ่งในยุคไทยโบราณ ถือว่าเป็น Unseen อีกแห่งหนึ่งของอยุธยา

นำท่านเดินทางสู่ “วัดตูม”  สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา  และได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์เรื่อยมาจนได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวงในรัชการที่ 4  นำท่านสักการะ “หลวงพ่อทองสุขสัมฤทธิ์” หรือ “ หลวงพ่อสุข” เป็นพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ทรงเครือง ปางมารวิชัย พระพุทธรูปนี้ที่พระเศียรตอนเหนือพระนลาฏ(หน้าผาก) เปิดออกได้และพระเกศมาลาถอดได้และพระเกศามาลาถอดได้ ภายในพระเศียรเป็นบ่อกว้าลึกลงไปเกือบพระศก มีน้ำไหลซึมออกมาตลอดเวลา สามารถรับประทานได้โดยปราศจากอันตรายใดๆ และไม่แห้งขาดหาย

เที่ยง รับประทานอาหาร  ณ ร้านอาหาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ “วัดปัญญานันทาราม”  จังหวัดปทุมธานี เป็นวัดที่หลวงพ่อปัญญานันทภิขุ อดีตเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฏ์ เป็นผู้ก่อตั้งและสร้างขึ้น  นำท่านชม “เจดีย์อุทธคยาจำลอง”  ถอดแบบมาจากประเทศอินเดีย จากนั้น นำท่านชม “ภาพปริศนาธรรมแบบ 3 มิติ” หนึ่งเดียวในโลก

18.00 น. นำท่านเดินทางถึง สวนลุมไนท์บาร์ซ่า โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ   

กำหนดการเดินทาง 17-19  มีนาคม  63

ราคาผู้ใหญ่ต่อท่าน 5,900 บาท

ราคาเด็กอายุ 4-11 ปี  เสริมเตียง  4,500.บาท

ราคาเด็กอายุ 1-3 ปี  ไม่เสริมเตียง ฟรี!

พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 1,000.บาท

อัตราบริการนี้รวม

 1. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ บริการตลอดการเดินทาง
 2. ค่าห้องพัก จำนวน 2 คืน พร้อมอาหารเช้า (พักห้องละ  2-3 ท่าน)
 3. ค่าธรรมเนียมในการเข้าชมสถานที่ตามโปรแกรม
 4. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 5. ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1 ล้านบาท , รักษาพยาบาล 500,000.- บาท
 6. ค่ามัคคุเทศก์และผู้ช่วยให้บริการตลอดการเดินทาง

อัตราบริการนี้ไม่รวม

 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มพิเศษ , ค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีด
 2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 3. ค่าทิปมัคคุเทศก์และพนักงานขับรถตลอดการเดินทาง วันละ 100 บาท ต่อคน ต่อวัน

เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง  กรุณาจองล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง และชำระมัดจำท่านละ  ภายใน 3 วันหลังจากจอง

บัญชีที่โอนเงิน  :

1.ธนาคารกสิกรไทย  สาขา พัฒนพงค์

เลขที่บัญชี 766 -2-31835-8  ออมทรัพย์

ชื่อบัญชี ช หจก. วี. เอ. แอร์ ทคิเกตแอนด์ทราเวล

2.ธนาคาไทยพาณิชย์  สาขาบิ๊กซีรัชดา

เลขที่บัญชี 401-684928-4 ออมทรัพย์

ชื่อบัญชี  นางสาววัลย์ณัฐ  บุญประเสริฐ

** หลังโอนเงินแล้ว  โปรดส่งใบ Pay in Slip  มายังที่อีเมล์  [email protected]  หรือ ทาง  ID Line : raymondvannut   หรือ โทรแจ้งที่เบอร์  098-245-9615

เงื่อนไขการยกเลิก

 1.  ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 30 วัน คืนเงินทั้งหมด
 2.  ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15-29 วัน ไม่คืนเงินมัดจำทุกกรณี
 3.  ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 1-14 วัน ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดทุกกรณี

หมายเหตุ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมและราคาตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ หากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ที่กำหนดไว้ในโปรแกรม หรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งพร้อมคณะทัวร์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้ และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้นด้วยเหตุสุดวิสัย หรือภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมือง และเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท

 

คำยอดนิยม