ททท.กาญจน์ เชิญเที่ยวงาน “วันโคบาลเลาขวัญ ครั้งที่ 13” 9-16 มกราคม 63

ททท.กาญจนบุรี ขอเชิญเที่ยวงานวันโคบาลเลาขวัญ ครั้งที่ 13″ ระหว่างวันที่ 9-16 มกราคม 2563 ณ สนามตรงข้ามที่ว่าการอำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี

กิจกรรมในงาน
*
ชมการแสดง และการประกวดโคพันธุ์
*
การประกวดธิดาโคบาล และธิดาจำแลง
*
การประกวดอาหารประเภทเนื้อโค
*
การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง
*
นิทรรศการของหน่วยงานราชการ
*
การจัดแสดงและสาธิตผลิตภัณฑ์ชุมชน
*
การแสดงศิลปวัฒนธรรม และการแสดงดนตรี

สำหรับการจัดงานวันโคบาลเลาขวัญ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกิจกรรมงานประเพณีท้องถิ่น ส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สินค้าเกษตร ปศุสัตว์ สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร กลุ่มอาชีพ เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากในหมู่บ้านและชุมชน รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างส่วนราชการ สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาวัฒนธรรม อำเภอเลาขวัญ และภาคเอกชนในพื้นที่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ททท.กาญจนบุรี : 034 511 200