ททท.เผยแผนปี 63 ชูท่องเที่ยวตามมรดกแห่งสายน้ำ 7 ลุ่มน้ำภาคกลาง

นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ ผู้อำนวยการ ภูมิภาคภาคกลาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ททท.ภูมิภาคภาคกลาง รับผิดชอบท่องเที่ยว 17 จังหวัดภาคกลาง ในปี 2563  พร้อมส่งแคมเปญ more river legacy “มรดกแห่งสายน้ำ” ชูกิจกรรมท่องเที่ยวทางน้ำ เน้นประชาสัมพันธ์ 7 ลุ่มน้ำภาคกลาง

ทททเล็งเห็นว่าแต่ละสายน้ำมีความสำคัญ มีเรื่องราวตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน และยังคงความมีเอกลักษณ์ของสายน้ำ ซึ่งสมัยก่อนมีการติดต่อ เดินทางค้าขายทางน้ำเป็นหลักของหลายคนชนชาติ ไม่ว่าจะเป็น จีน หรือชาติตะวันตก ได้เข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศไทยโดยเฉพาะลุ่มน้ำทางภาคกลาง

นอกจากนี้ ยังมีชาวมอญ ชาวลาว หรือชาติพันธุ์ต่างๆ ที่ได้โยกย้ายถิ่นฐานเข้ามาตั้งหลักปักฐานบริเวณลุ่มน้ำภาคกลางอีกด้วย จนเกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน และนำพาภูมิปัญญาของแต่ละเชื้อชาติเข้ามาผสมผสานด้วยความรักและผูกพันกับสายน้ำ ทำให้เกิดเป็นวัฒนธรรมประเพณีในลุ่มน้ำต่างๆ โดยเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีราชธานีไทยถึง 2 สมัย ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาถึงกรุงรัตนโกสินทร์ ทำให้เกิดโบราณสถาน โบราณวัตถุ วัดวาอาราม หรือโบสถ์คริสต์ มัสยิดอิสลาม รวมถึงวัดจีน ที่ตั้งอยู่ตามริมแม่น้ำ

ซึ่งการใช้ชีวิตกับสายน้ำทำให้เกิดความผูกพัน สายน้ำยังสร้างคุณค่า เกิดอาชีพเกษตร การปลูกข้าว ปลูกผักและอาชีพประมง รวมถึงยังได้อาศัยน้ำในการอุปโภคบริโภค อย่างไรก็ตาม นักท่องเที่ยวมีความเข้าใจและเห็นคุณค่าของสายน้ำ เดินทางท่องเที่ยวเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ ทั้งวิถีชีวิตของชุมชน วัฒนธรรม ประเพณี การละเล่นต่างๆ

อย่างไรก็ตาม แคมเปญ more river legacy มรดกแห่งสายน้ำ จะมีโครงการและกิจกรรมย่อยแยกออกมาตลอดทั้งปี ซึ่งเป็นธีมของ ททท.ภูมิภาคภาคกลาง ซึ่งมีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในทุกเดือน รวมถึงเทศกาลงานประเพณีต่างๆ  คาดว่าจะมียอดรายได้ทั้งปีไม่ต่ำว่า 10 ล้านบาท  เช่น โครงการ “ทำบุญข้ามถิ่น ได้บุญได้ศีลคูณสอง” จะจัดทุกจังหวัดในภาคกลางที่ตั้งอยู่ริมสายน้ำ ไม่ว่าจะเป็นวัด หรือสถานที่ท่องเที่ยว เช่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี ลพบุรี

สำหรับการเปิดตัวโครงการ “ทำบุญข้ามถิ่น ได้บุญได้ศีลคูณสอง” ที่จังหวัดสมุทรสงคราม เพราะวิถีชีวิตของคนแม่กลอง มีความผูกพันกับสายน้ำ จนได้ชื่อว่าเป็น เมืองสายน้ำ สามเวลา และยังมีความโดดเด่นในเรื่องการทำบุญตักบาตรทางน้ำ ซึ่งยังคงเป็นวิถีชีวิตของชาวแม่กลอง ทุกเช้าจะมีพระพายเรือมารับบาตร ถือว่า เป็นกิจกรรมไฮไลต์จังหวัดสมุทรสงครามเลยทีเดียว