ขอเชิญร่วมงานประเพณีตักบาตรเทโววัดเขาดีสลัก

อำเภออู่ทอง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุพรรณบุรี และ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนคา กำหนดจัดงานประเพณีตักบาตรเทโววัดเขาดีสลัก ประจำปี 2562 ในวันแรม 2 ค่ำ เดือน 11 ซึ่งตรงกับวันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562 ณ วัดเขาดีสลัก ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ซึ่งอำเภออู่ทองเล็งเห็นว่าคนไทย   ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ จึงสำคัญอย่างยิ่งที่จังหวัดสุพรรณบุรีนั้นได้จัดประเพณีตักบาตรเทโวประจำปีขึ้นเพื่อให้ประชาชนมาร่วมกันทำบุญตักบาตรซึ่งเป็นหน้าที่ชาวพุทธและได้ร่วมสืบสานประเพณีที่สำคัญอย่างนี้ต่อไป เริ่มตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป และขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน  ทุกท่านร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์

ซึ่งพระภิกษุสงฆ์จะเดินลงมาจากมณฑปรอยพระพุทธบาท ตามบันไดนาค โดยมีการจำลองพุทธประวัติ ขบวนเสลี่ยงพระพุทธ ขบวน พระอินทร์ พระพรหม เทวดา นางฟ้า นำหน้าพระสงฆ์ และร่วมขบวนแห่ผ้าห่มเจดีย์พระบรมสารีริกธาตุสมัยทวารวดีจากบันไดนาคขึ้นไปห่มเจดีย์บนยอดสูงสุดของเขาดีสลัก  รวมจำนวนบันได 805 ขั้น เพื่อความเป็นศิริมงคล ชมการแสดงจากนักเรียนโรงเรียน

ในเขตพื้นที่ และการแสดงพื้นบ้านของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ในพื้นที่อำเภออู่ทอง ชมนิทรรศการและการจำหน่ายสินค้า OTOP ของดีจาก 13 ตำบลของอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่… กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบต.ดอนคา  หมายเลขโทรศัพท์ 035-495584 หรือ 0639144926