ประเพณีเดินเทียนและตักบาตรดอกไม้ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ปี 2562

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม พร้อมพันธมิตรหน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชน กำหนดจัดงาน “ประเพณีเดินเทียนและตักบาตรดอกไม้ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ปี 2562” เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ในวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2562

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์อันดีงามในประเพณีและวัฒนธรรมไทย และสร้างการรับรู้ให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้เห็นถึงคุณค่าของการท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ซึ่งประเพณีตักบาตรดอกไม้เป็นประเพณีเก่าแก่ของไทยมาอย่างยาวนาน โดยในปี 2562 นี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้ร่วมจัดพิธีเดินเทียนและตักบาตรดอกไม้ ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร

โดยวันที่ 16 กรกฎาคม 2562 เป็นวันอาสาฬหบูชา มีพิธีเดินเทียน ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 20.00 น. และวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 เป็นวันเข้าพรรษา มีพิธีตักบาตรดอกไม้ตั้งแต่เวลา 16.00 น. – 18.30 น.

นางรติวัณณ บุญประคอง ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กิจกรรมการจัดงาน ในวันที่ 16 – 17 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 20.00 น บริเวณกำแพงวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม นักท่องเที่ยวจะได้พบกับ การจัดนิทรรศการด้านพุทธศาสนา โดยมีแนวคิดในการออกแบบ การตกแต่งด้วยเครื่องจักสาน เช่นถาด ตะกร้า หลากหลายขนาด ซึ่งเป็นงานฝีมือของชาวบ้านวางสลับเป็นเส้นคลื่นสร้างลวดลายให้กับกำแพงเชื่อมโยงด้วยการจัดตกแต่งพวงดอกไม้ เปรียบเสมือนการเชื่อมโยงและสืบสานประเพณีทางพระพุทธศาสนา ที่ร้อยเรียงออกมาให้เห็นถึงวัฒนธรรมอันดีงามและให้คงอยู่สืบไป

นอกจากนี้นักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมงานสามารถถ่ายภาพคู่กับ Photo backdrop ที่ประดับด้วยดอกไม้อย่างสวยงาม เพื่อเป็นที่ระลึก อีกทั้งชมการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย หุ่นละครเล็ก และการแสดงดนตรีไทยประยุกต์การแสดงดนตรีไทยพื้นบ้านพร้อมมีการจัดซุ้มสาธิตงานหัตถศิลป์ที่เป็นเรื่องราวของคุณประโยชน์และความสวยงามของดอกไม้ เช่น สาธิตการทำน้ำปรุง น้ำหอมไทยกลิ่นกาสะลอง การพับมาลัยกระดาษ การทำวุ้นดอกไม้ สาธิตร้อยพวงมาลัยจากดอกไม้สด สาธิตพับดอกกุหลาบใบเตย การสาธิตทำบุหงารำไป เป็นต้น

ทั้งนี้ กำหนดการในช่วง 2 วัน จะแบ่งออกเป็น วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 วันอาสาฬหบูชา จะมีประเพณีเดินเทียน (เวียนเทียน) เวลา 09.00 – 20.00 น. บริเวณรอบพระเจดีย์ชั้นใน วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และในวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 วันเข้าพรรษา จะมีประเพณีตักบาตรดอกไม้ เวลา 16.00 – 18.30 น. บริเวณกำแพงวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ถนนราชบพิธ และถนนเฟื่องนคร

โดยในการตักบาตรดอกไม้ ททท.สำนักงานกรุงเทพมหานคร ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่มีจิตศรัทธา นำดอกไม้สดเช่น ดอกกุหลาบ ดอกมะลิ ดอกบานไม่รู้โรย ดอกรัก ใบเตยหอม มาร่วมในการใส่บาตรเพื่อที่จะสามารถนำดอกไม้เหล่านั้นมาอบแห้งและใช้เป็นส่วนประกอบทำบุหงารำไป สำหรับเป็นของที่ระลึกนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย เพื่อสร้างความประทับใจและเป็นการนำเอาทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

นอกจากนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และสร้างความตระหนักในคุณค่าความเป็นมาของวัดราชบพิธฯ และชุมชนโดยรอบ จึงได้จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ โดยวิทยากร อาจารย์จุลภัสสร พนมวัน ณ อยุธยา นำจิตอาสาและอาสามัครเดินเยี่ยมชมย่านชุมชนรอบวัดราชบพิธ และช่วยกันทำบุหงารำไป เพื่อมอบให้กับ พันธมิตรด้านการท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังประเทศไทยต่อไป

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยเข้าร่วมงานพิธีเดินเทียนและตักบาตรดอกไม้ ปี 2562 ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ระหว่างวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2562 ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมกันสืบสานประเพณีสำคัญทางพระพุทธศาสนาอันดีงามของประเทศไทย พร้อมกันนั้น จะได้สร้างการรับรู้ให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้เห็นถึงคุณค่าของการท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ต่อไป