ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำคอลองลาดชะโด อ.ผักไห่ จ.อยุธยา 16 กรกฎาคม 2562

“งานประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำที่ลาดชะโด ครั้งที่ 10”

วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562 ณ คลองลาดชะโด อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Ayutthaya Aquatic Phansa Festival, Lad Chado canal, Phra Nakhon Si Ayutthaya

                   ด้วยชาวลาดชะโดมีวิถีชีวิตที่ผูกพันอยู่กับสายน้ำ จึงนิยมปลูกบ้านเรือนอยู่ริมคลองลาดชะโด    ในอดีตที่ผ่านมาชาวบ้านใช้คลองลาดชะโดเป็นเส้นทางหลักในการคมนาคม เช่นการพายเรือไปทำบุญทุกวันพระ และตามวันสำคัญต่างๆทางศาสนา จะเห็นได้จากบ้านทุกหลังในละแวกนี้จะมีเรืออยู่ใต้ถุนบ้านจึงเป็นที่มา ของการแห่เทียนพรรษาทางน้ำของชาวลาดชะโด ที่เป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวในประเทศไทยที่รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นอันงดงามนี้ไว้ และจัดสืบกันมา จนถึงปัจจุบัน ทางเทศบาลตำบลลาดชะโดจึงกำหนดจัดงาน “ประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำ” ขึ้น ณ คลองลาดชะโด อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยในปีนี้ตรงกับวันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562 ตรงกับวันพระ และเป็น “วันอาสาฬหบูชา” ซึ่งเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของพระพุทธศาสนา ตรงกับวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ในสมัยพุทธกาลมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น 4 ประการด้วยกัน คือ

  1. เป็นวันที่พระบรมศาสดาทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรก แก่ปัญจวัคคีย์ ทั้ง 5 รูป ในกาลต่อมาพระธรรมเทศนาบทนี้มีชื่อว่า “ธัมมจักกัปปวัตนสูตร”       
  2. เป็นวันที่พระบรมศาสดาทรงได้พระสาวกองค์แรก คือ พระอัญญาโกณฑัญญะ
  3. เป็นวันที่มีพระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นรูปแรก คือ พระอัญญาโกณฑัญญะ ภายหลังจากที่ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันแล้ว ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์
  4. เป็นวันเกิดขึ้นของพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ครบเป็นครั้งแรก

                   ในวันอาสาฬหบูชานี้ ชาวพุทธควรถือเป็นหน้าที่อันสำคัญยิ่งที่จะพึงประกอบการบูชาทั้งส่วนอามิสบูชา และปฏิบัติบูชา โดยเฉพาะการปฏิบัติบูชานั้น ควรปฏิบัติตนตามหลักธรรมในธัมมจักกัปปวัตตนสูตร อันได้แก่ มัชฌิมาปฏิปทา ข้อปฏิบัติสายกลาง คือ อริยมรรค 8 กล่าวโดยสรุปก็คือ ควรปฏิบัติตนให้มีศีล สมาธิ ปัญญา เมื่อปฏิบัติได้ดังนี้ เชื่อว่าได้บูชาพระพุทธองค์ ด้วยการบูชาอย่างยิ่ง พุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่นิยมเข้าวัด ทำบุญ ฟังธรรม ถวายเทียนพรรษา และถวายผ้าอาบน้ำฝนในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาที่วัดในภูมิลำเนาของตนเองด้วย ถือเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมายาวนาน

                   กิจกรรมภายในงานฯ ชมวิถีชีวิตริมสองฝั่งคลอง สัมผัสความเป็นไทย วัฒนธรรมท้องถิ่นที่ยังคงรักษาไว้ ตลอดเส้นทางสายน้ำแห่งชีวิต การยกยอ ท้องทุ่งนาที่เขียวขจี นอกจากนี้ชมขบวนเรือแห่เทียนพรรษาทางน้ำที่ตกแต่งสร้างสรรค์อย่างสวยงาม การประกวดบ้านสวนริมคลอง การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านลาดชะโด การจัดการแสดงภาพถ่ายวิถีชีวิตชาวลาดชะโด การจำลองบรรยากาศตลาดน้ำย้อนยุค และชมการแสดงต่าง ๆ

Ayutthaya Aquatic Phansa Festival, Lad Chado canal, Phra Nakhon Si Ayutthaya
Ayutthaya Aquatic Phansa Festival, Lad Chado canal, Phra Nakhon Si Ayutthaya

                  นายเกรียงศักดิ์  พิมพันธ์ดี นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลลาดชะโด ได้กล่าวว่า การจัดงาน “ประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำที่ลาดชะโด” จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 10 จึงขอเชิญชวนให้ทุกท่านที่สนใจเดินทางท่องเที่ยวชมงานที่มีเอกลักษณ์และเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีไทย ย้อนรำลึกถึงอดีตอันรุ่งเรืองและทรงคุณค่าของชุมชนแห่งนี้ ที่ยังคงงดงามดั่งถ้อยคำที่ว่า “สายน้ำแห่งชีวิต ลิขิตวิถีลาดชะโด” ชมขบวนเรือประเภทต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า ปีที่ผ่านมา พร้อมการประกวดและการแข่งขันกีฬา และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

                 นางอรสา  อาวุธคม ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ ททท. ได้ประชาสัมพันธ์ออกไปในหลายช่องทาง ซึ่งคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศให้ความสนใจเดินทางมาท่องเที่ยว และเยี่ยมชมงาน ที่ตลาดลาดชะโดจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันอาสาฬหบูชา จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่สนใจกิจกรรมแห่เทียนพรรษาทางน้ำที่ลาดชะโด นอกจากนี้ยังสามารถเดินทางมาท่องเที่ยว ไหว้พระทำบุญในวันดังกล่าวที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้อีกด้วย

กำหนดการ

“งานประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำที่ลาดชะโด ครั้งที่ 10” วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562

ณ คลองลาดชะโด อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

08.00 – 09.00 น.           เรือทุกลำลงทะเบียน ณ คลองลาดชะโด (บริเวณด้านหน้าตลาดลาดชะโด)

09.00 – 09.30 น.            เรือทุกลำ รวมตัวบริเวณด้านหน้าตลาดลาดชะโดจะมีการแสดงของเรือแต่ละลำสลับกัน ร้องรำและชมเห่เรือพื้นบ้านลาดชะโด  เพื่อความสนุกสนานบรรยากาศ  แบบเป็นกันเอง

10.39  น.                           พิธีเปิดงานแห่เทียนทางน้ำ ณ คลองลาดชะโด (ด้านหน้าตลาดลาดชะโด )

11.00  น.                          ขบวนเรือจะเริ่มทยอยแห่ผ่านบ้านเรือนริมสองฝั่งคลองลาดชะโด โดยผ่านจุด       ไฮไลท์ บริเวณศาลเจ้าลาดชะโด โดยช่างภาพสามารถยืนถ่ายภาพได้

11.20  น.                           ขบวนเรือกลับลำและตั้งขบวนใหม่ที่ บ้านคุณป้าลิ้นจี่ ครุฑธาพันธ์ และขบวนเรือเคลื่อนผ่าน จุดไฮไลท์ อีกครั้ง

12.00 – 12.30 น.            ขบวนเรือจะผ่านตลาดลาดชะโดอีกครั้งให้นักท่องเที่ยวได้เก็บภาพความประทับอีกครั้ง

12.30  น.                          นำเทียนขึ้นจากเรือทุกลำและนำขึ้นไปถวาย ณ วัดลาดชะโด

13.30  น.                          ชมการแข่งขันการละเล่นพื้นบ้านลาดชะโด

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม