งานเกษตรแฟร์แม่กลอง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ตอนมะพร้าวเมือง 3 น้ำ

จังหวัดสมุทรสงคราม งานเกษตรแฟร์แม่กลอง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ตอนมะพร้าวเมือง 3 น้ำ  ณ วัดช่องลม ตำบลบ้านปรก อำเภอเมืองสมุทรสงครามระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม – 2 มิถุนายนนี้ ที่วัดช่องลม ตำบลบ้านปรก ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ของดีในจังหวัดสมุทรสงครามให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก

จังหวัดสมุทรสงคราม มีพื้นที่ทั้งหมด 260,442 ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม มีแม่น้ําแม่กลองไหลผ่าน ลักษณะพิเศษของจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นเมือง 3 น้ํา คือ น้ําจืด น้ํากร่อย น้ําเค็ม มีพืชเศรษฐกิจที่สําคัญคือ มะพร้าว ส้มโอ ลิ้นจี่ อีกทั้งยังมีการประกอบ อาชีพประมง ทั้งประมงชายฝั่ง ประมงพาณิชย์และยังมีบางส่วน ที่ประกอบอาชีพด้านปศุสัตว์ จึงถือได้ว่าอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพที่สําคัญและสร้างรายได้ให้ประชาชนในจังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงครามได้ให้ความสําคัญกับภาคเกษตรเป็นอยางมาก

ทั้งยังสนับสนุน สงเสริมให้ประชาชนสร้างงาน สร้างรายได้​และร่วมพัฒนาความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับพี่น้องภาคการเกษตร และกลุ่มสินค้าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์มาโดยตลอด ในปีงบประมาณ 2562 จังหวัดสมุทรสงคราม ได้สนับสนุนให้สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับกลุ่มเครือข่าย สภาเกษตรกรปรับปรุงคุณภาพไม้ผลจังหวัดสมุทรสงคราม องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านปรก และท่านพระครูสมุทรกิตติวัฒน์ เจ้าอาวาส วัดช่องลม ร่วมกันจัดงานเกษตรแฟร์แม่กลอง ครั้งที่ 2 ปี​ 2562 ขึ้น ภายใต้ชื่อตอน มะพร้าวเมือง 3 น้ำ การจัดงานเกษตรแฟร์แม่กลอง ถือเป็นงานที่จัดโดยเกษตรกรอย่างแท้จริง ภาครัฐ ภาคเอกชน ให้การสนับสนุนอยู่เบื้องหลัง ถือเป็นงานที่เกษตรกรริเริ่มการจัดงานด้วยตนเอง แสดงถึงความเข้มแข็งของเกษตรกร

โดยการจัดงานเกษตรแฟร์แม่กลองครั้งนี้ ถือเป็นการกระตุ้นให้กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มผู้ผลิตสินค้าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ และนวัตวิถี เกิดการตื่นตัวที่จะพัฒนาตนเอง จากการผลิตเพื่อการบริโภค สู่การผลิตเพื่อการค้า สร้างรายไ้ด้เเสริมให้กับครอบครัว และอาจจะนําไปสู่การพัฒนา ยกระดับการผลิตเป็นรายได้หลักในอนาคต ทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้กลุ่มร้านค้าที่สนใจจากทั่วทุกภาค มาจําหน่ายผลผลิต หรือพืชพันธุ์ทางการเกษตรที่มีคุณภาพในราคาถูก และมุ่งหวังให้พี่น้องเกษตรกรของจังหวัดสมุทรสงครามได้รับประโยชน์จากการจัดงานในครั้งนี้โดยทั่วถึงกัน

สำหรับกิจกรรมในงานจัดให้มีการสาธิตและจำหน่ายการทำขนมกล้วยจี่ ขนมบ้าบิ่น ขนมจากจากใบชะคราม การถักทางมะพร้าวเป็นภาชนะ สาธิตการผลิตแตนเบียนเพื่อใช้ในการป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูมะพร้าว สาธิตการทำเมี่ยงคำ การทำอาหารคาวหวาน สาธิตการทำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น สาธิตการทำมะพร้าวสังขยา และสาธิตการทำมะพร้าวบอนไซเป็นต้น ส่วนในวันที่ 24 พฤษภาคม เวลา 12.00 – 15.00 น. จัดให้มีการแข่งขันปอกมะพร้าว จากนั้นเวลา 17 .30 น. ขอเชิญร่วมรับประทานอาหารพื้นบ้านประกอบด้วย ผัดยายมาก,พริกกะเกลือ,แกงไก่ยอดมะพร้าว,ทอดมันหัวปลี,และกล้วยบวชชี ก่อนมีพิธีเปิดงานเวลา 18 .00 น. พร้อมชมการเชิดสิงโต และการแสดงมังกรไฟที่น่าตื่นเต้นจากจังหวัดนครสวรรค์ และร่วมสนุกกับรำวงย้อนยุคห้วยไผ่คอมโบ้

นอกจากนี้ ภายในงานยังจัดให้มีนิทรรศการเรื่องมะพร้าว,การแข่งขันปอกมะพร้าวด้วยม้าปอกมะพร้าว,การแสดงทางวัฒนธรรมของผู้สูงอายุ,และการแสดงของเด็กนักเรียน ส่วนวันที่ 30 พฤษภาคม ภาคค่ำจัดให้มีการประกวดสาวประเภท 2 การแต่งกายแฟนซีชิงเงินรางวัลมากมาย จึงขอเชิญสาวประเภท 2  ที่สนใจสมัครเข้าร่วมการประกวดครั้งนี้ได้ที่ สำนักงานสภาเกษตรจังหวัดสมุทรสงครามตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป