สงกรานต์วิถีไทย สำราญใจวิถีมอญ จังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2562 วันที่ 11–13 เมษายน

ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี แถลงข่าวเชิญชวนเที่ยวงาน  “สงกรานต์วิถีไทย สำราญใจวิถีมอญ” จังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2562 “

 นายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ,นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี และ นายขจรเกียรติ จินดาวรานนท์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี แถลงข่าวจัดงาน สงกรานต์วิถีไทย สำราญใจวิถีมอญ จังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2562 เป็นการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ของจังหวัดปทุมธานี ซึ่งในปีนี้ ได้กำหนดจัดงานขึ้นในวันที่ 11–13 เมษายน 2562 ที่ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี (หลังเก่า) ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี

นายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวถึงการจัดงานสงกรานต์วิถีไทย สำราญใจวิถีมอญ 2562 ว่า จังหวัดปทุมธานี เป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยสังเกตได้จากกลุ่มชาติพันธ์ต่างๆที่ที่ตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่ในพื้นที่ต่างๆของจังหวัด แม้กาลเวลาจะผ่านไป ทำให้กลุ่มชนได้กระจายถิ่นฐานไปยังบริเวณต่างๆทั่วทั้งจังหวัด แต่อย่างไรก็ตาม แต่ละกลุ่มชนก็ยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญา ที่แตกต่างกันไปตามบริบททางสังคมของแต่ละกลุ่มชน ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรมเหล่านั้นก็ได้ถูกถ่ายทอดต่อไปจากรุ่นสู่รุ่น และทำให้คนรุ่นใหม่ได้เห็นถึงคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมเหล่านั้น ประเพณีสงกรานต์ ถือเป็นประเพณีที่มีความสำคัญ เพราะนอกจากจะถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทยแล้ว ยังถือว่าเป็นประเพณีที่มีความเกี่ยวพันกับวิถีชีวิตของชาวจังหวัดปทุมธานีมาช้านาน ทางจังหวัดจึงเล็งเห็นความสำคัญ และให้การสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมที่เป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงาม เพราะเทศกาลสงกรานต์ นับเป็นอีกหนึ่งวาระสำคัญของคนไทยทั้งประเทศ ที่จะร่วมเฉลิมฉลองปีใหม่ไทยในรูปแบบที่หลากหลายแตกต่างกันไปตามขนมธรรมเนียมของแต่ละพื้นที่

สำหรับจังหวัดปทุมธานีของเรานั้น เป็นที่ทราบกันดีว่ามีชาวไทยเชื้อสายมอญมาตั้งหลักปักฐานกันตั้งแต่ในอดีต และยังคงสืบสานความงดงามทางประเพณีและวัฒนธรรมมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ในการนี้ ทางจังหวัดปทุมธานีจึงถือเป็นโอกาสดีที่จะจัดกิจกรรม “สงกรานต์วิถีไทย สำราญใจวิถีมอญ” ขึ้น ซึ่งการจัดกิจกรรมในปีนี้ จะประกอบไปด้วย การจัดแสดงและสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเป็นการเผยแพร่และให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมา เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานประเพณีและวิถีชีวิต และกิจกรรมความบันเทิง และการแสดงเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน ที่ทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานีได้จัดเตรียมไว้ให้ผู้มาร่วมชมงานทุกท่าน

ด้าน นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า การจัดกิจกรรม “งานสงกรานต์วิถีไทย สำราญใจวิถีมอญ ประจำปี 2562” นี้ว่า ด้วยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของมรดกทางวัฒนธรรม ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของรัฐบาล และกระทรวงวัฒนธรรมที่ได้มุ่งเน้นการดำเนินการตามนโยบาย โดยมีเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ มีภาพลักษณ์ ความสัมพันธ์ที่ดี และได้รับการยอมรับในเวทีทางวัฒนธรรมระดับสากล ผลักดันสังคมไทยเป็นสังคมแห่งคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมเอื้ออาทร มีความปรองดองสมานฉันท์ มีรายได้และความมั่งคั่งจากอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และบริการทางวัฒนธรรมเพิ่มมากขึ้น

การจัดกิจกรรม “งานสงกรานต์วิถีไทย สำราญใจวิถีมอญ ประจำปี 2562” นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ประเพณีท้องถิ่นที่กำลังจะสูญหายให้คงอยู่อย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการสร้างความตระหนักรู้ถึงสาระและคุณค่าของเทศกาลงานประเพณีที่สำคัญของจังหวัด รวมถึงอนุรักษ์สืบทอดอย่างจริงจังและในวิธีที่สร้างสรรค์ อีกทั้งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยว ผ่านการจัดงานเทศกาลทางประเพณีวัฒนธรรมของจังหวัดปทุมธานีให้เป็นที่แพร่หลาย โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

สำหรับกิจกรรมที่สำคัญในงาน จะประกอบไปด้วย ขบวนแห่ทางวัฒนธรรมจาก 7 อำเภอ และนิทรรศการจากกลุ่มชาติพันธุ์ ที่จะแสดงถึงอัตลักษณ์ของแต่ละกลุ่มชนในจังหวัดปทุมธานี กิจกรรมออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาชุมชน “ของดีบ้านฉัน” นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมรวมไปถึงการทำข้าวแช่ จากร้านข้าวแช่เจ้าดังกว่า 10 ร้าน ก๋วยเตี๋ยวเรือกว่า 10 ร้าน และ ไฮไลต์ของกิจกรรมคือการส่งข้าวแช่พ่อเมือง และการรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชาวจังหวัดปทุมธานี ในส่วนของกิจกรรมบันเทิง ผู้มาร่วมชมงานจะได้พบกับการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากชนพื้นเมืองทั้งชาวไทย และชาวมอญ การแสดงประชันวงปี่พาทย์มอญ กิจกรรมก่อพระเจดีย์ทราย พบกับอุโมงค์น้ำและม่านน้ำขนาดใหญ่

นอกจากนี้ยังมีการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินลูกทุ่งชื่อดังทุกวัน ประกอบด้วย เสรี รุ่งสว่าง เอิ้นขวัญ วรัญญา และบิว กัลยาณี และที่ขาดไม่ได้คือ กิจกรรมการประกวดเทพีสงกรานต์ ประจำปี 2562 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานีหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดงานในครั้งนี้ จะทำให้ชาวปทุมธานีได้เห็นถึงวัฒนธรรมอันดีงาม และร่วมกันรักษาวัฒนธรรมต่างๆเหล่านี้ให้คงอยู่สืบไป