ตามรอยมรดกแห่งสยาม เส้นทางที่ 2 Premium Health & Wellness เส้นทาง กรุงเทพมหานคร – กาญจนบุรี

ตามรอยมรดกแห่งสยาม เส้นทางที่ 2 Premium Health & Wellness เส้นทาง กรุงเทพมหานคร – กาญจนบุรี

วันที่ 1  ( กทม. – กาญจนบุรี )

08.00 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพมหานคร

10.00 น. วัดถ้ำเสือ เป็นอีกวัดหนึ่งที่สำคัญเพราะมีพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดกาญจนบุรี และยังโดดเด่นด้วยเจดีย์ที่ตั้งตระหง่านบนยอดเขา

12.00 น. ถึง รับประทานอาหารกลางวัน ณ Banana Farm

13.00 น. Banana Farm หรือ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฏีใหม่ ชมสวนกล้วยที่จัดสรรพื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นการเกษตรผสมผสาน ดำเนินรอยตามเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มีพืชหลายชนิดปลูกสลับกันไป

16.00 น. เข้าที่พักในจังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 2  ( กาญจนบุรี )

09.00 น. ออกจากที่พัก

09.30 น. พิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด เป็นสถานที่เที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรี ภายในพิพิธภัณฑ์ได้จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับการสร้างทางรถไฟสายมรณะ ในช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.30 น. River Kwai Village Hotel ทำกิจกรรมให้ได้ทดลองเล่นอีกหลายอย่าง อาทิ

– ทำกิจกรรมแข่งขันรถ DTV / Flying Fox/ ยิงธนู

– ทำกิจกรรม สปา Rock valley hot spring & fish spa โดยภายในโรงแรมจะมีบ่อน้ำร้อนมากกว่า

15 บ่อ และแต่ละบ่อจะผสมสมุนไพรที่แตกต่างกันออกไป และมีการนวดต่างๆ เช่น การนวดพลับพลึง

การสปาปลาและสปาหน้าจากทานาคา

18.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3 ( กาญจนบุรี –- กทม. )

08.30 น.  ออกจากที่พัก

09.00 น.  เมืองมัลลิกา ร.ศ. 124 เป็นเมืองย้อนยุคของวิถีชีวิตชาวสยามบริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 วิถีชีวิตของชาวสยามในยุค ร.ศ.124 โดยนักท่องเที่ยวสามารถแต่งกายย้อนยุค รวมทั้งเพลินเพลินกับร้านอาหารและขนมไทย โดยใช้เบี้ยแทนเงินในสมัยรัชกาลที่ 5

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ หมู่บ้านเรือนไทย ในเมืองมัลลิกา

13.00 น. เดินทางกลับ กทม. โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ  กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม