ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะวัดเขาดีสลัก ประจำปี 2561

จังหวัดสุพรรณบุรี  ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี  อำเภออู่ทอง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุพรรณบุรี  และองค์การบริหารส่วนตำบลดอนคา กำหนดจัดงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ วัดเขาดีสลัก ประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 26  ตุลาคม 2561 ณ วัดเขาดีสลัก ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ซึ่งจังหวัดสุพรรณบุรีเล็งเห็นว่าคนไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ จึงสำคัญอย่างยิ่งที่จังหวัดสุพรรณบุรีนั้นได้จัด ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปีขึ้นเพื่อให้ประชาชนมาร่วมกันทำบุญตักบาตรซึ่งเป็นหน้าที่ชาวพุทธและสืบสานประเพณีที่สำคัญอย่างนี้ต่อไป  เริ่มตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป พิธีถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ และขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมพิธีตักบาตร

ข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน  100  รูป  ซึ่งพระภิกษุสงฆ์จะเดินลงมาจากมณฑปรอยพระพุทธบาทตามบันไดนาค โดยมีการแสงสีเสียงจำลองพุทธประวัติ ขบวนเสลี่ยงพระพุทธ ขบวนเทวดา และนางฟ้า 9 องค์ ขบวนเปรต 9 ตน นำหน้าพระสงฆ์ และร่วมขบวนแห่ผ้าห่มเจดีย์พระบรมสารีริกธาตุสมัยทวารวดีจากบันไดนาคขึ้นไปห่มเจดีย์บนยอดสูงสุดของเขาดีสลัก

รวมจำนวนบันได  805  ขั้น เพื่อความเป็นศิริมงคล การแสดงจำลองพุทธประวัติ การแสดงพื้นบ้านของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ การจัดประกวดขันโตก(สลากภัตร)  ชมนิทรรศการและการจำหน่ายสินค้า OTOP  ของดีจากชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในอำเภออู่ทองฯลฯ

 

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่…

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนคา โทร. 035-421444 / 063-914-4926

ททท.สำนักงานสุพรรณบุรี โทร.035 – 525867, 035-525880,

www.tatsuphan.net

https://www.facebook.com/SuphanburiTAT/