Time Magazine ยกย่อง “ช่างชุ่ย Creative Park” หนึ่งเดียวในไทย !! เป็ น 1 ใน 100 สถานที่ที่ดีที่สุดของโลกที่ต้องไปสัมผัส

TIME Magazine นิตยสารทรงอิทธิพลระดับโลกได้เผยรายชื่อ ‘สถานที่ที่ดีที่สุดของโลก’ (World’s Greatest
Places) ซึ่ง “ช่างชุ่ย Creative Park” ได้รับการจัดอันดับเป็น 1 ในหมุดหมาย 100แห่งที่มีคุณสมบัติในการน าเสนอความ
แปลกใหม่ การเป็นผู้น าเทรนด์ และการสร้างประสบการณ์พิเศษให้กับนักท่องเที่ยว ในการจัดท ารายชื่อดังกล่าว นิตยสาร
ไทม์รวบรวมสถานที่ต่าง ๆ ในหลากหลายหมวดหมู่ ประกอบด้วยพิพิธภัณฑ์ สวนสาธารณะ ร้านอาหาร และโรงแรม ซึ่ง
สถานที่ท่องเที่ยว 100 แห่งทั่วโลกนี ้ได้ถูกคัดสรรมาจาก สถานที่ 1,200แห่งทั่วโลกที่ได้ถูกน าเสนอโดยบรรณาธิการและนักข่าว
จากทั่วทุกมุมโลกโดยนิตยสารไทม์ได้ท าการประเมินสถานที่เหล่านั ้นจากปัจจัยที่ส าคัญคือ คุณภาพ ความแหวกแนว
นวัตกรรม ความยั่งยืน และมีอิทธิพล จนคัดสรรอย่างพิถีพิถันออกมาเป็นรายชื่อที่ประกอบด้วยสถานที่หลากหลายจาก 48
ประเทศ ใน 6 ทวีปทั่วโลก

หลังจากที่ “ช่างชุ่ย Creative Park” ได้รับเลือกนั ้น นายสมชัย ส่งวัฒนา ผู้ก่อตัง้ช่างชุ่ย ได้กล่าวว่า
“เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ทางนิตยสารไทม์ได้เล็งเห็นถึงช่างชุ่ย Creative Park หนึ่งเดียวของไทย ที่ได้รับเลือกเป็น
1 ใน 100 สถานที่ที่ดีที่สุดในโลกเป็นความภาคภูมิใจในฐานะคนไทย ที่สถานที่ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างช่างชุ่ย ที่เกิด
ขึ ้นมาจากกองขยะ ที่สะท้อนความคิดผ่านการน าวัสดุเหลือใช้ซึ่งความส าเร็จอย่างรวดเร็วหลังจากการเปิดบริการเพียงหนึ่ง
ปีของโครงการช่างชุ่ย จะไม่สามารถเกิดขึ ้นได้เลยหากปราศจากการสนับสนุนจากคนไทยทั่วประเทศ บุคคล กลุ่มบุคคล องค์กร
หน่วยงาน ทั ้งภาครัฐและเอกชน ที่ให้ความส าคัญและมองเห็นถึงคุณค่าของความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งนับเป็นพันธมิตรที่ร่วมสร้าง
ศักยภาพให้คนไทยและสังคมไทยอย่างต่อเนื่องยั่งยืน”

“นับตั ้งแต่โครงการ “ช่างชุ่ย” พื ้นที่แห่งความคิดสร้ างสรรค์ในย่านธนบุรีได้เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน
พ.ศ.2560 ให้เป็นพื ้นที่สร้ างสรรค์ ซึ่ง รวมความหลากหลายทางศิลปะ ความคิดสดใหม่ และความสามารถของคนรุ่นใหม่
เราเชื่อว่าการปลูกฝังแรงบันดาลใจและสร้ างโอกาสให้คนรุ่นใหม่มีที่ยืน ในพื ้นที่ของช่างชุ่ย จะเป็นแรงส าคัญในการบ่ม
เพาะพลังความคิดในการท ามาหากิน ภายใต้ปรัชญา ‘ไม่มีสิ่งใดไร้ค่า ถ้าใช้ปัญญาสร้างสรรค์ Nothing is Useless ‘ โดย
ให้ความส าคัญกับวิถีไทย ที่เข้าใจวิถีโลก โดยใช้ประโยชน์จากสิ่งไร้ ค่า มาสร้ างมูลค่าใหม่ เพื่อให้ช่างชุ่ยเป็นหมุดหมายที่
จะสร้างแรงบันดาลใจให้ทั ้งคนไทยและนักท่องเที่ยวทั่วโลก” คุณสมชัย กล่าวเสริม
ช่างชุ่ย Creative Park เปิดให้เข้าชมทุกวัน ยกเว้นวันพุธ ตั ้งแต่เวลา 11.00–23.00 น. เข้าชมฟรี!
ส อ บ ถ า ม ข้ อ มู ล เ พิ่ ม เ ติ ม ไ ด้ ที่ โ ท ร . 0 8 1 -817-2 8 8 8 ห รื อ www.changchuibangkok.com |
www.facebook.com/changchuibangkok