ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำที่ลาดชะโด ครั้งที่ 9

“งานประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำที่ลาดชะโด ครั้งที่ 9”

วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2561 ณ คลองลาดชะโด อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

                              ด้วยชาวลาดชะโดมีวิถีชีวิตที่ผูกพันอยู่กับสายน้ำ จึงนิยมปลูกบ้านเรือนอยู่ริมคลองลาดชะโดในอดีตที่ผ่านมาชาวบ้านใช้คลองลาดชะโดเป็นเส้นทางหลักในการคมนาคม เช่นการพายเรือไปทำบุญทุกวันพระ และตามวันสำคัญต่างๆทางศาสนา จะเห็นได้จากบ้านทุกหลังในละแวกนี้จะมีเรืออยู่ใต้ถุนบ้านจึงเป็นที่มา ของการแห่เทียนพรรษาทางน้ำของชาวลาดชะโด ที่เป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวในประเทศไทยที่รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นอันงดงามนี้ไว้ และจัดสืบกันมา จนถึงปัจจุบัน ทางเทศบาลตำบลลาดชะโดจึงกำหนดจัดงาน “ประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำ” ขึ้น ณ คลองลาดชะโด อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยในปีนี้ตรงกับวันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2561 ตรงกับวันพระ และเป็น “วันอาสาฬหบูชา” ซึ่งเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของพระพุทธศาสนา ตรงกับวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ในสมัยพุทธกาลมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น 4 ประการด้วยกัน คือ

  1. เป็นวันที่พระบรมศาสดาทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรก แก่ปัญจวัคคีย์ ทั้ง 5 รูป ในกาลต่อมาพระธรรมเทศนาบทนี้มีชื่อว่า “ธัมมจักกัปปวัตนสูตร”       

  2. เป็นวันที่พระบรมศาสดาทรงได้พระสาวกองค์แรก คือ พระอัญญาโกณฑัญญะ

  3. เป็นวันเกิดขึ้นของพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ครบเป็นครั้งแรก

  4. เป็นวันที่มีพระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นรูปแรก คือ พระอัญญาโกณฑัญญะ ภายหลังจากที่ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันแล้ว ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์

                              ในวันอาสาฬหบูชานี้ ชาวพุทธควรถือเป็นหน้าที่อันสำคัญยิ่งที่จะพึงประกอบการบูชาทั้งส่วนอามิสบูชา และปฏิบัติบูชา โดยเฉพาะการปฏิบัติบูชานั้น ควรปฏิบัติตนตามหลักธรรมในธัมมจักกัปปวัตตนสูตร อันได้แก่ มัชฌิมาปฏิปทา ข้อปฏิบัติสายกลาง คือ อริยมรรค 8 กล่าวโดยสรุปก็คือ ควรปฏิบัติตนให้มีศีล สมาธิ ปัญญา เมื่อปฏิบัติได้ดังนี้ เชื่อว่าได้บูชาพระพุทธองค์ ด้วยการบูชาอย่างยิ่ง พุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่นิยมเข้าวัด ทำบุญ ฟังธรรม ถวายเทียนพรรษา และถวายผ้าอาบน้ำฝนในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาที่วัดในภูมิลำเนาของตนเองด้วย ถือเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมายาวนาน

                               กิจกรรมภายในงานฯ ชมวิถีชีวิตริมสองฝั่งคลอง สัมผัสความเป็นไทย วัฒนธรรมท้องถิ่นที่ยังคงรักษาไว้ ตลอดเส้นทางสายน้ำแห่งชีวิต การยกยอ ท้องทุ่งนาที่เขียวขจี นอกจากนี้ชมขบวนเรือแห่เทียนพรรษาทางน้ำที่ตกแต่งสร้างสรรค์อย่างสวยงาม การประกวดบ้านสวนริมคลอง การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านลาดชะโด      การจัดการแสดงภาพถ่ายวิถีชีวิตชาวลาดชะโด การจำลองบรรยากาศตลาดน้ำย้อนยุค และชมการแสดงต่าง ๆ

                               นายเกรียงศักดิ์  พิมพันธ์ดี นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลลาดชะโด ได้กล่าวว่า การจัดงาน “ประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำที่ลาดชะโด” จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 9 จึงขอเชิญชวนให้ทุกท่านที่สนใจเดินทางท่องเที่ยวชมงานที่มีเอกลักษณ์และเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีไทย ย้อนรำลึกถึงอดีตอันรุ่งเรืองและทรงคุณค่าของชุมชนแห่งนี้ ที่ยังคงงดงามดั่งถ้อยคำที่ว่า “สายน้ำแห่งชีวิต ลิขิตวิถีลาดชะโด”  ชมขบวนเรือประเภทต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า ปีที่ผ่านมา พร้อมการประกวดและการแข่งขันกีฬา และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

                               นายอิสสระพงษ์  แทนศิริ ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ ททท. ได้ประชาสัมพันธ์ออกไปในหลายช่องทาง ซึ่งคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศให้ความสนใจเดินทางมาท่องเที่ยว และเยี่ยมชมงาน ที่ตลาดลาดชะโดจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันอาสาฬหบูชา จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่สนใจกิจกรรมแห่เทียนพรรษาทางน้ำที่ลาดชะโด นอกจากนี้ยังสามารถเดินทางมาท่องเที่ยว ไหว้พระทำบุญในวันดังกล่าวที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้อีกด้วย

                               ททท. สำนักงานพระนครศรีอยุธยา จึงขอเชิญชวนเที่ยว “งานประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำที่ลาดชะโด ครั้งที่ 9 ประจำปี 2561 ณ คลองลาดชะโด อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา” สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลลาดชะโด โทร. 0 3574 0263 หรือ ททท. สำนักงานพระนครศรีอยุธยา  โทร. 0 3524 6076 – 7 www.เที่ยวภาคกลาง.com   Facebook: Tat Ayutthaya