เรียนรู้วิถีไทยโบราณ โครงการพระราชดำริฯ สัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่น ณ พิพิธภัณฑ์ลุ่มน้ำป่าสัก

วันนี้จะพาทุกคนไปรู้จักแหล่งเรียนรู้วิถีไทยโบราณ และโครงการอันเนื่องมากพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ที่จังหวัดลพบุรี ตรงเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ นั่นก็คือ พิพิธภัณฑ์ลุ่มน้ำป่าสัก นั่นเอง

พิพิธภัณฑ์ลุ่มน้ำป่าสัก เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีกรมชลประทานเป็นผู้ดูแล จัดแสดงมรดกในด้านโบราณคดี  ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม การดำรงชีวิต ตลอดจนความเจริญรุ่งเรืองของชุมชนบริเวณเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

รวมทั้งยังได้รวบรวมข้อมูลด้านการชลประทาน ข้อมูลเกี่ยวกับเขื่อนป่าสัก ข้อมูลด้านภูมิศาสตร์                        และทรัพยากรธรรมชาติ จัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์ด้วย

ที่นีจะแบ่งการจัดแสดงออกเป็น 9 โซน คือ

  • ศาลาเก้าเหลี่ยม : เป็นส่วนต้อนรับและให้ข้อมูลเบื้องต้น

  • โซนที่ 1 : บทนำของพิพิธภัณฑ์คือจุดเริ่มต้นของการเข้าชม

  • โซนที่ 2 : เป็นการจัดแสดงถึงโครงการพัฒนาลุ่มน้ำป่าสักอันเนื่องมาจากพระราชดำริของ      รัชกาลที่ 9

  • โซนที่ 3 : ภูมิศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติของลุ่มแม่น้ำป่าสัก เป็นการจัดแสดงนำเสนอความรู้เกี่ยวกับภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และแหล่งน้ำที่เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำป่าสัก

  • โซนที่ 4 : โบราณคดี – ประวัติศาสตร์ของลุ่มน้ำป่าสัก ส่วนนี้เป็นการจัดแสดงหลักฐานการตั้งถิ่นฐานยุคต่างๆ ที่กรมศิลปากรได้สำรวจขุดพบในบริเวณเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เช่น โครงกระดูก เครื่องมือหิน เครื่องมือโลหะ เครื่องประดับ และภาชนะต่างๆ ตั้งแต่อดีตของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ สมัยทวารวดี และต่อมาถึงสมัยอยุธยา เป็นต้น

  • โซนที่ 5 : จัดแสดงเรื่อง “วิถึวัฒนธรรมท้องถิ่น” นำเสนอวิถีชีวิตของมนุษย์รุ่นสุดท้ายที่เข้ามาอาศัยในพื้นที่เก็บกักน้ำของโครงการฯ  ได้แก่ ชาวไทยเบิ้ง ซึ่งเป็นกลุ่มคนอพยพมาจากเมืองเวียงจันทน์ประเทศลาว โดยได้นำวิถีชีวิตที่มีเอกลักษณ์ของชาวไทยเบิ้งมาจัดแสดง เช่น ที่อยู่อาศัย เสื้อผ้า ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี และการดำรงชีวิต

  • โซนที่ 6 : จัดแสดงเรื่อง “ป่าสักวันนี้” เป็นห้องจัดแสดง ‘สไลด์มัลติวิชั่น’ นำเสนอข้อมูลเนื้อหาของ 5 ส่วนจัดแสดง นำมาสรุปใส่แสง สี เสียง  และก่อนเข้าห้องแสดงจะมีป้ายเสียง เมื่อเดินผ่านเข้าไปใกล้ๆ จะมีเสียงอธิบายถึงทัศนคติของบุคคลหลากหลายอาชีพที่มีต่อโครงการพัฒนาลุ่มน้ำป่าสักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  • โซนที่ 7 : จัดแสดง “นิทรรศการเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่10”  จัดแสดงภาพพระราชกรณียกิจต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่10

  • โซนที่ 8 : โถงกิจกรรม

  • และโซนที่ 9 : ร้านขายของ มีงานหัตถรรมฝีมือและสินค้าในโครงการที่สามารถเลือกซื้อติดไม้ติดมือกลับไปเป็นของฝากได้ เช่น กระเป๋า พวกกุญแจ เสื้อ ปลาดแห้ง และอื่นๆ เป็นต้น

 นอกจากนี้หลังจากที่ชมพิพิธภัณฑ์เสร็จแล้วสามารถเดินมาชมเขื่อนและให้อาหารน้องปลากันได้อีกด้วย และถ้ามาในช่วงเดือนพฤศจิกายน-มกราคม ก็สามารถนั่งรถไฟลอยน้ำเส้นทางกรุงเทพ-เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ที่การรถไฟแห่งประเทศไทยได้จัดขบวนขื้น แนะนำให้ทุกคนมาลองเที่ยวชมที่นี่กัน

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 15140

วันและเวลาทำการ : ทุกวัน เวลา 08.00-16.00 น.

ค่าเข้าชม : ไม่เก็บค่าเข้าชม

 

ผู้ลงรีวิว Yumi_Gun & Karin.C

คำยอดนิยม