Video : สถานีข่าวภาคกลาง

งานวันเด็ก 2555 ททท สำนักงานกาญจนบุรี

ททท.สำนักงานกาญจนบุรีจัดกิจกรรมงานวันเด็ก ณ โรงเรียนอาทรสังขละวัฒนะ 3 ต.วังดัง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี เมือ วันศุกร์ที 13 มกราคม 2555